Fonlarımız

Yatırım Fonları

1) Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı, (ST1) Strateji Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Fon, Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerine yatırım yaparak, orta ve uzun vadede sermaye kazancı elde etmeyi hedefler. Fon aktif bir yatırım tarzıyla yönetilir ve Fon portföyünün asgari %80’i, araştırma, analiz ve değerlendirmeler sonucu seçilen ortaklık paylarına yatırılır. Fon’un asgari %80 olan ortaklık payı oranı, piyasa değerlemelerine ve beklentilere paralel olarak %80 - %100 aralığında değişebilir.

Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.

Portföye borsa dışından dayanağı endeks olan türev araçlar ve yabancı yatırım araçları dahil edilmeyecektir. Portföye riskten korunma amacıyla sınırlı olarak borsa dışından türev araç ve swap sözleşmeleridahil edilebilir ve sözleşmeler nedeniyle maruz kalınan karşı taraf riski fon toplam değerinin %10’unu aşamaz. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı türev araç ve swap sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.)olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde “güvenilir” ve “doğrulanabilir” bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.

Fonun karşılaştırma ölçütü fonun yatırım stratejisi ve yatırım yapılan varlıkların portföy içindeki ağırlığı dikkate alınarak; %95 BIST 100 endeksi ve %5 BIST-KYD REPO (BRÜT) endekslerinin ağırlıklandırılması ile hesaplanacak değer olarak belirlenmiştir.

Portföyde VİOP’da işlem gören türev araçlarına riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı olarak yer verilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber’in “Fon Türlerine İlişkin Kontrol” başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.

Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

2) Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı, (STH) Strateji Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Fon, Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerine yatırım yaparak, orta ve uzun vadede sermaye kazancı elde etmeyi hedefler. Fon aktif bir yatırım tarzıyla yönetilir ve Fon portföyünün asgari %80’i, araştırma, analiz ve değerlendirmeler sonucu seçilen ortaklık paylarına yatırılır. Fon’un asgari %80 olan ortaklık payı oranı, piyasa değerlemelerine ve beklentilere paralel olarak %80 - %100 aralığında değişebilir.

Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.

Korunma amaçlı vadeli işlem kontratlariyla hisse senedi portföyü riski en aza indirmeyı hedefler.Öyle ki alınan hisse pozisyonu kadar VİOP’da ters yönlü BİST – 30 endeksi kontratı satılır. Portföye borsa dışından dayanağı endeks olan türev araçlar ve yabancı yatırım araçları dahil edilmeyecektir. Portföye riskten korunma amacıyla sınırlı olarak borsa dışından türev araç ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir ve sözleşmeler nedeniyle maruz kalınan karşı taraf riski fon toplam değerinin %10’unu aşamaz. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı türev araç ve swap sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.)olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde “güvenilir” ve “doğrulanabilir” bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.

Fonun karşılaştırma ölçütü fonun yatırım stratejisi ve yatırım yapılan varlıkların portföy içindeki ağırlığı dikkate alınarak; % 80 BIST 100 endeksi ve % 20 BIST-KYD REPO (BRÜT) endekslerinin ağırlıklandırılması ile hesaplanacak değer olarak belirlenmiştir.

Portföyde VİOP’da işlem gören türev araçlarına riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı olarak yer verilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber’in “Fon Türlerine İlişkin Kontrol” başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.

Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir

3) Strateji Portföy Yönetimi A.Ş.Borçlanma Araçları Semşiye Fonu'na bağlı, (STT) Strateji Portföy Borçlanma Araçları Fonu

Fonun yatırım amacı Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği’ndebelirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ’de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.

Fon portföyünün en az %80 devamlı olarak Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma araclarına yatırılır. Fon portföyünün %20 kısmı ile ise Ortaklık Payları, Ters Repo İşlemleri, Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı, Takasbank Para Piyasası İşlemleri, Fon ile Borsa Yatırım fonu katılma payları, Aracı kuruluş ve ortaklık varantları ve sertifikalar, Gayrimenkul Sertifikaları, Kira sertifikaları, Yabancı Borçlanma Araçları, Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler yatırım yapılabilir. Portföye borsa dışından dayanağı endeks olan türev araçlar ve yabancı yatırım araçları dahil edilmeyecektir.

Portföye riskten korunma amacıyla sınırlı olarak borsa dışından türev araç ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir ve sözleşmeler nedeniyle maruz kalınan karşı taraf riski fon toplam değerinin %10’unu aşamaz. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin; karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı türev araç ve swap sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.)olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde “güvenilir” ve “doğrulanabilir” bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.

Fon portföyüne ağırlıklı olarak Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma aracları dahil edilir ve fonun karşılaştırma ölçütü/eşik değeri %20 BIST KYD DİBS ORTA, %20 BIST KYD DİBS KISA, %40 BIST KYD ÖSBA SABİT, %15 BİST KYD REPO BRÜT, %5 BİST TÜM belirlenmiştir.

Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlaralınabilir.

Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

4) Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Semşiye Fonu'na bağlı, (STS.USD) Strateji Portföy Birinci Serbest Döviz Fonu

Fonun yatırım amacı, Türkiye Devleti ve şirketlerinin Eurobondlarına aktif değerin asgari %80'i ile yatırım yapmak amaçlanmıştır. Yatırım yapacağımız Eurobondların temel özellikleri alınan riske oranla yüksek getiri potansiyeli ve yüksek likiditedir. Kişisel olarak Dolar mevduat veya Eurobond yatırımı yapan nitelikli yatırımcılar için alternatif bir ürün olarak sunulmuştur.

Fon, Türk vergi mükellefleri için ABD Doları bazındaki getirisi üzerinden %10 stopaj ile vergilendirilmektedir. Kur farkı geliri vergiye tabi değildir.

Fon alım-satım kazançları stopaj ile vergilendirildiğinden dolayı gelir vergisi beyannamesine dahil olmamaktadır.

BU FON YALNIZCA NİTELİKLİ YATIRIMCI STATÜSÜNDEKİ MÜŞTERİLERE SATILABİLMEKTEDİR.