Sürekli Bilgilendirme Formları

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU'na bağlı,
(ST1) Strateji Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Yatırım Fonuna İlişkin Temel Bilgiler SON GÜNCELLEME TARİHİ : 12/05/2021

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi : 11/03/1997

12/05/2021 tarihi İtibariyle :

Fon Toplam Değeri : 90,740,863.09
Yatırımcı Sayısı : 287
Birim Pay Değeri : 18.563298

Portföy Dağılımı
Hisse Senetleri : %92.05
Devlet Tahvili/Hazine Bonusu : %0.00
Ters Repo : %0.00
BPP : %1.53
Diger : %6.42
Toplam : %100.00

En Az Alınabilir Pay Adedi : 1 Adet
Alım - Satım Saatleri : 13:30

Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi
Fon, Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerine yatırım yaparak, orta ve uzun vadede sermaye kazancı elde etmeyi hedefler. Fon aktif bir yatırım tarzıyla yönetilir ve Fon portföyünün asgari %80’i, araştırma, analiz ve değerlendirmeler sonucu seçilen ortaklık paylarına yatırılır. Fon’un asgari %80 olan ortaklık payı oranı, piyasa değerlemelerine ve beklentilere paralel olarak %80 - %100 aralığında değişebilir.

Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.
Portföye borsa dışından dayanağı endeks olan türev araçlar ve yabancı yatırım araçları dahil edilmeyecektir.
Portföye riskten korunma amacıyla sınırlı olarak borsa dışından türev araç ve swap sözleşmeleridahil edilebilir ve sözleşmeler nedeniyle maruz kalınan karşı taraf riski fon toplam değerinin %10’unu aşamaz. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur.
Ayrıca, borsa dışı türev araç ve swap sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.)olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde “güvenilir” ve “doğrulanabilir” bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.

Fonun karşılaştırma ölçütü fonun yatırım stratejisi ve yatırım yapılan varlıkların portföy içindeki ağırlığı dikkate alınarak; %95 BIST 100 Getiri Endeksi ve %5 BIST-KYD Repo(Brüt) endekslerinin ağırlıklandırılması ile hesaplanacak değer olarak belirlenmiştir.

Portföyde VİOP’da işlem gören türev araçlarına riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı olarak yer verilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber’in “Fon Türlerine İlişkin Kontrol” başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.

Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Dokümanlar
Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı
STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Fon Kurulu Üyeleri
BURAK İHSAN ÇETİNÇEKER
MURAT AĞCI
ERCAN GÜNER

Fon Denetimi
FATİH MARTI

Fon Müdürü
HÜLYA ÜNLÜ

Kurucuların Ortak Yapısı
Ad Soyad veya Tic. Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak (%)
STRATEJİ HOLDİNG A.Ş. 1,875,000.00 75.00
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş 625,000.00 25.00
Toplam 2,500,000.00 100.00
Alım - Satım Yerleri

Strateji Menkul Değerler, Internet Şube linkinden 

ve diğer bütün banka / aracı kurumlar üzerindeki hesaplarınızdan fonlarımızı alabilirsiniz.